Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς, με συνδυασμένη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και μεθόδων μη γραμμικής ανάλυση  
EN GR
         
 
 
 

Περιγραφή του Έργου

Κύρια Στάδια

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου PRECIPITABLE WATER βασίστηκε αφενός στην προσαρμογή για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας ενός “Split Window” αλγορίθμου εξαγωγής του PW από δορυφορικά δεδομένα AVHRR, καθώς και στην εφαρμογή του για την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων PW για μια σειρά ετών και την περαιτέρω ανάλυση της. Στην Εικόνα παρουσιάζονται σχηματικά τα διάφορα βήματα της μεθοδολογίας, η οποία αποτελείται από τρία τμήματα. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα AVHRR από το δορυφορικό σταθμό του ITE και το ΝΟΑΑ, τιμές PW για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας από το ΜODIS Atmospheric Product, καθώς και από μετρήσεις ραδιοβολίσεων από τους σταθμούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου και της Σμύρνης. Βαθμονομήθηκε και εφαρμόστηκε ο Split Window αλγόριθμος και προέκυψε η βάση δεδομένων της χωρικής κατανομής του PW για τα χερσαία τμήματα της περιοχής μελέτης για τα έτη 2001 – 2005. Τέλος, τα δεδομένα της βάσης αυτής μελετήθηκαν με χρήση μη γραμμικών μεθόδων.

Στάδια