Μελέτη της χωροχρονικής κατανομής της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας σε υδρατμούς, με συνδυασμένη χρήση δορυφορικής τηλεπισκόπησης και μεθόδων μη γραμμικής ανάλυση  
EN GR
       
 
 
 

Περιγραφή Αισθητήρων

Το ραδιόμετρο MODIS

Το MODIS είναι ένα προηγμένης τεχνολογίας ραδιόμετρο του οποίου η αποστολή (δορυφόροι Terra και Aqua της NASA) είναι η παροχή περιεκτικών καταγραφών παραμέτρων της επιφάνειας της γης, των ωκεανών, της ατμόσφαιρας σε μέση χωρική διακριτική ικανότητα αλλά με υψηλή φασματική διακριτική ικανότητα και επαναληψιμότητα λήψεων. Οι καταγραφές του MODIS πραγματοποιούνται σε 36 φασματικά κανάλια και καλύπτουν ολόκληρη την επιφάνεια της γης σε μία ημέρα με χωρική διακριτική ικανότητα 250 m (VIS φασματικά κανάλια 1 και 2), 500 m (NIR φασματικά κανάλια 3 - 7) και 1 km (φασματικά κανάλια 8–36). Η υψηλή ραδιομετρική του ακρίβεια το καθιστά εργαλείο υψηλής επιστημονικής αξίας για τη μελέτη της παγκόσμιας αλλαγής. Παρόλο που το MODIS δεν πραγματοποιεί ατμοσφαιρικές βολίσεις, διαθέτει κανάλια τα οποία καταγράφουν στις ίδιες περίπου φασματικές περιοχές με μερικά από τα κανάλια του High resolution Infrared Radiation Sounder (HIRS) του συστήματος TIROS Operational Vertical Sounder (TOVS) των δορυφόρων NOAA. Συνεπώς, είναι δυνατή η παραγωγή κατακόρυφων κατανομών ατμοσφαιρικών παραμέτρων (θερμοκρασία – υγρασία) με βάση τις καταγραφές του MODIS. Επίσης, το δυναμικό του MODIS στην αποτύπωση της χωρικής κατανομής των αερολυμάτων είναι μοναδικό. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται βασικά πολυφασματικές καταγραφές στην περιοχή 0.47–2.13 μm, ενώ για τον εντοπισμό των νεφών και των παραμέτρων της επιφάνειας χρησιμοποιούνται καταγραφές σε άλλες φασματικές περιοχές (Ackerman et al. 1998, Gao et al. 2002, Martins et al. 2002, Li et al. 2003, Tanré et al. 1996, Tanré et al. 1997). Μα βάση τις καταγραφές του MODIS παράγονται τριών επιπέδων προϊόντα (Levels 1, 2 και 3) τα οποία είναι διαθέσιμα από το αντίστοιχο δικτυακό τόπο (http://modis.gsfc.nasa.gov).


Τα προϊόντα επιπέδου 2 (MODIS Level 2 Products) αποτελούνται από4 βασικές κατηγορίες, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει διάφορες υποκατηγορίες: γη, ατμόσφαιρα, ωκεανοί και κρυόσφαιρα. Στα πλαίσια του παρόντος έργου χργησιμοποιήθηκε το MODIS Precipitable Water Product από το οποίο εξήχθη η χωρική κατανομή του PW για την ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας. Στις ημερήσιες λήψεις χρησιμοποιείται αλγόριθμος που βασίζεται σε καταγραφές στο εγγύς υπέρυθρο για την καταγραφή της ποσότητας των υδρατμών. Το τελικό προϊόν έχει τη μορφή καννάβου με φατνία 1×1 km. Στις νυκτερινές λήψεις χρησιμοποιείται αλγόριθμος που βασίζεται σε καταγραφές στο θερμικό υπέρυθρο. Το τελικό προϊόν έχει τη μορφή καννάβου με φατνία 5×5 km. Τα δεδομένα MODIS επιπέδου που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο PRECIPITABLE WATER ήταν διαθέσιμα HDF format.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ραδιόμετρο MODIS μπορείτε να βρείτε εδώ.